De Participatieraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het sociaal beleid van de gemeente, in het bijzonder het minimabeleid en het Wmo beleid. Adviezen zijn doorgaans gericht aan het College van B&W, maar kunnen ook direct gericht zijn aan de Gemeenteraad.

Naast het uitbrengen van schriftelijke adviezen maakt de Participatieraad ook geregeld gebruik van de mogelijkheid om in persoonlijke contacten met bestuurders en ambtenaren zijn visie op het te voeren beleid onder de aandacht te brengen. Waar mogelijk wordt gestreefd naar co-creatie (mee-denken)  en co-productie (mee-maken), zodat de Participatieraad zijn invloed in een zo vroeg mogelijk stadium kan laten gelden.

Periodiek vindt overleg plaats met de voor ons werkterrein verantwoordelijke wethouder. Twee keer per jaar spreekt de Participatieraad het College van B&W over de hoofdthema’s die op de sociale agenda staan en de wijze waarop de Participatieraad daarbij zal worden betrokken. De recent uitgebrachte adviezen en de reacties daarop van het College passeren eveneens de revue. Tevens wordt dan stilgestaan bij de vraag hoe de effectiviteit van de advisering van de Participatieraad kan worden verbeterd.

De Participatieraad neemt in de vorm van een delegatie deel aan de Klankbordgroep Werk en Inkomen. Deze raad bestaat uit beleidsambtenaren van de Afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, een delegatie van de Cliëntenraad Wassenaar en een delegatie van de Cliëntenraad Voorschoten.
De werkwijze van de Klankbordgroep W&I is er één van co-creatie. De deelnemende raden spreken dan zoveel mogelijk met één stem. Niettemin kunnen zij - buitenom de Klankbordgroep W&I -, autonoom in hun eigen gemeente, een aanvullende advies verstrekken.